PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony dnia 30 czerwca 2012 roku pomiędzy:

Targi w Krakowie Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką
Przejmującą")
oraz
Cracovia Expo Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką Przejmowaną")

    1.    Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu

Spółka Przejmująca:
Firma: Targi w Krakowie
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Centralna 41A
organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer w rejestrze KRS:  0000192313

Spółka Przejmowana
Firma: Cracovia Expo
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:  Centralna 41A
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer w rejestrze KRS: 0000331870

    2.    Sposób połączenia i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia 

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3.

2.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie  uchwała Zgromadzenia Wspólników Cracovia Epos sp. z o.o., zawierająca zgodę wspólnika spółki przejmującej na Plan Połączenia.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem

Na skutek połączenia Spółki przejmującej ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie

2.4 Zgłoszenie do UOKiK

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 07.50.331 z późn. zm.) połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.5 Sukcesja generalna

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494§1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.6 Umowy spółek

Umowy spółek uczestniczących w połączeniu nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się spółek.

3.    Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.

4.    Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.